Semalt: Dcsoup ulanyp web sahypalaryndan maglumatlary nädip bölmeli

Häzirki wagtda statiki we JavaScript ýükleýän web sahypalaryndan maglumat almak, bir sahypadan zerur mazmuna basmak ýaly ýönekeý boldy. Heuristik tehnologiýalardan ýasalan web gyryş gurallary onlaýn marketologlara, blogçylara we web ussatlaryna internetden ýarym gurluşly we gurulmadyk maglumatlary çykarmaga kömek etmek üçin öňe sürüldi.

Web mazmuny çykarmak

Web döwmek diýlip hem atlandyrylýan web mazmunyny çykarmak web sahypalaryndan köp sanly maglumatlary çykarmagyň usulydyr. Internet we onlaýn marketing barada aýdylanda, maglumatlar göz öňünde tutulmaly möhüm elementdir. Maliýe marketologlary we marketing geňeşçileri bir stockalarda harytlaryň öndürijiligini yzarlamak we marketing strategiýalaryny işläp düzmek üçin maglumatlara baglydyr.

Dcsoup HTML derňewçisi

Dcsoup, bloggerler we web ussalary tarapyndan web sahypalaryndan HTML maglumatlary gyrmak üçin ulanylýan ýokary hilli .NET kitaphanasydyr. Bu kitaphana maglumatlary dolandyrmak we çykarmak üçin örän amatly we ygtybarly Programma Programma Interfeýsini (API) hödürleýär. Dcsoup web sahypasyndaky maglumatlary derňemek we maglumatlary okalýan formatlarda görkezmek üçin ulanylýan Java HTML derňewçisidir.

Bu HTML derňewçisi web sahypalaryny gyrmak üçin “Cascading Style Sheets” (CSS), jQuery esasly usullar we Resminama obýekt modeli (DOM) ulanýar. Dcsoup, yzygiderli we çeýe web gözleg netijelerini berýän mugt we ulanmaga aňsat kitaphanadyr. Bu web gyrkyjy gural, HTML-i Internet Explorer, Mozilla Firefox we Google Chrome ýaly DOM bilen deňeşdirýär.

Dcsoup kitaphanasy nähili işleýär?

Dcsoup ähli HTML görnüşleri üçin manyly parse agajy döretmek üçin döredildi we işlenip düzüldi. Bu Java kitaphanasy HTML maglumatlaryny köp we ýeke çeşmelerden ýok etmegiň iň soňky çözgüdi. Gurnama

Kompýuteriňizde Dcsoup we aşakdaky esasy meseleleri ýerine ýetiriň:

  • Mazmuny yzygiderli, çeýe we ygtybarly ak sanawdan arassalamak bilen XSS hüjümleriniň öňüni alyň.
  • HTML tekstini, atributlaryny we elementlerini dolandyryň.
  • DOM gezelenç we gowy dolandyrylýan CSS saýlaýjylaryny ulanyp, web sahypasyndan maglumatlary kesgitläň, çykaryň we derňäň.
  • HTML maglumatlaryny ulanyp boljak formatlarda alyň we derňäň. Gyrylan maglumatlary CouchDB-e eksport edip bilersiňiz. Microsoft Excel elektron tablisasy ýa-da maglumatlary ýerli faýl hökmünde ýerli enjamyňyza ýazdyryň.
  • XML we HTML maglumatlaryny bir faýldan, setirden ýa-da bir faýldan döwüň we derňäň.

XPaths almak üçin Chrome brauzerini ulanmak

Web gözlemek, HTML maglumatlaryny gyrmak we web sahypalaryndan maglumatlary derňemek üçin ulanylýan säwlik bilen işlemek usulydyr. Web brauzeriňizi maksatly elementiň XPath-yny web sahypasynda almak üçin ulanyp bilersiňiz. Ine, brauzeriňizi ulanyp, elementiň XPath-yny nädip almalydygy barada ädimme-ädim gollanma. Şeýle-de bolsa, sahypanyň asyl formaty üýtgese, web maglumatlary çykarmak ýalňyşlyklara sebäp bolup biljekdigi sebäpli ýalňyşlyk bilen işlemek usullaryny ulanmalydygyňyzy unutmaň.

  • Windowsyňyzda "Öndüriji gurallary" açyň we XPath isleýän aýratyn elementiňizi saýlaň.
  • "Elementler goýmasy" opsiýasyndaky elemente sag basyň.
  • Maksat elementiňiziň XPath-yny almak üçin "Göçürmek" opsiýasyna basyň.

Web gözlemek, HTML we XML resminamalaryny derňemäge mümkinçilik berýär. Web gyryjylar, HTML-den degişli maglumatlary çykarmak üçin ulanylýan jikme-jik sahypalar üçin bir agaç döretmek üçin gowy işlenip düzülen programma üpjünçiligini ulanýarlar. Webden galan maglumatlaryň Microsoft Excel elektron tablisasyna, CouchDB eksport edilip ýa-da ýerli faýlda saklanyp bilinjekdigine üns beriň.

send email